Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΠΑΣΤΕΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΤΙΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» και δ.τ. ΠΑΣΤΕΡΙΑ Α.Ε. (εφεξής η «La Pasteria»), ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας, υπόκειται σε όλες τις υποχρεώσεις και δεσμεύσεις, που απορρέουν από τη νομοθεσία προστασίας προσωπικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένου του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 679/2016 και του νόμου 4624/2019 (εφεξής η «Νομοθεσία για τα ΠΔ»).

Με την παρούσα Δήλωση, η La Pasteria σας ενημερώνει για το είδος των προσωπικών δεδομένων που συλλέγει και επεξεργάζεται για λογαριασμό σας, για τον σκοπό, τη διάρκεια και τον τρόπο επεξεργασίας αυτών, για τους τρίτους αποδέκτες στους οποίους ενδέχεται αυτά ή μέρος αυτών να γνωστοποιηθούν για την υλοποίηση του σκοπού επεξεργασίας αυτών (εφεξής οι «Τρίτοι»), για τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, που λαμβάνει για τη διαφύλαξη των δεδομένων σας, καθώς και για τα νόμιμα δικαιώματα που διατηρείτε σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα που δηλώνετε στην La Pasteria και τον τρόπο άσκησης αυτών, σύμφωνα με τη νομοθεσία.

Η La Pasteria, αναγνωρίζοντας τη διαρκή της ευθύνη στην προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, εφόσον ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας προβαίνει σε νόμιμη επεξεργασία τους, έχει λάβει όλα τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα με βάση ιδίως τις αρχές της αναλογικότητας, του περιορισμού του σκοπού και του χρόνου επεξεργασίας και της ελαχιστοποίησης των δεδομένων, αποκλειστικά για τον σκοπό επεξεργασίας, που έχουν αυτά συλλεγεί και αποκλειστικά για το χρονικό διάστημα, που διαρκεί ο εκάστοτε σκοπός επεξεργασίας, ώστε τα προσωπικά σας δεδομένα να είναι απολύτως ασφαλή. Διατηρεί δε το δικαίωμα να τροποποιεί και επικαιροποιεί την παρούσα Δήλωση οποτεδήποτε προκειμένου να παραμένει απολύτως συμμορφωμένη με  τη νομοθεσία.

Θα θέλαμε, επίσης, να σας διαβεβαιώσουμε ότι στην La Pasteria δεν επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα σχετικά με ανηλίκους κάτω των 18 ετών.

Η La Pasteria έχει ορίσει ως Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (Data Protection Officer) την εταιρεία «NetBull  Υπηρεσίες Πληροφορικής Ε.Π.Ε.».

 1. Ποιοι είμαστε:

H La Pasteria δραστηριοποιείται στην αγορά της μαζικής εστίασης, με καταστήματα και παρουσία και στο εξωτερικό, έχοντας αναπτύξει, μέσω  συστήματος δικαιόχρησης (franshise), ένα επιχειρηματικό και οργανωτικό σύστημα εστιατορίου και λιανικής πώλησης προϊόντων (Σύστημα Pasteria). Σκοπός μας είναι να προσφέρουμε τα προϊόντα μας και τις υπηρεσίες μας στους καταναλωτές μέσω του εν λόγω δικτύου καταστημάτων μας, τα οποία λειτουργούν με σύμβαση franchise (δικαιόχρησης), είτε απευθείας από τα εν λόγω καταστήματά μας, είτε μέσω των ιστοσελίδων υπηρεσιών ηλεκτρονικής παραγγελίας «Online Delivery A.E.» (εφεξής η «e-food») και «Wolt Τεχνολογίες Ελλάς Υπηρεσίες Παροχής Φαγητού Α.Ε.» (εφεξής η «Wolt»), καθώς και όσον αφορά τη μεταξύ μας επικοινωνία, μέσω της ιστοσελίδας μας  «www.lapasteria.gr» (εφεξής η «Ιστοσελίδα»)

 1. Τι είδους προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε και για ποιον σκοπό:

Tονίζεται ότι σε καμία περίπτωση η παροχή από μέρους σας των προσωπικών σας δεδομένων δεν είναι υποχρεωτική. Αυτό σημαίνει ότι με δική σας προαίρεση μας παρέχετε κάθε φορά εκείνα τα προσωπικά δεδομένα που κατ΄ ελάχιστον χρειάζονται για την ορθή και αποτελεσματική εκ μέρους της La Pasteria παροχή εκείνης της υπηρεσίας την οποία επιθυμείτε κάθε φορά να λάβετε από αυτήν, κυρίως όσον αφορά την εκτέλεση των παραγγελιών σας σχετικά με τα προϊόντα μας. Διευκρινίζεται ότι η για οποιονδήποτε λόγο μη χορήγηση εκ μέρους σας εκείνων των προσωπικών δεδομένων, τα οποία χαρακτηρίζονται ως «μη υποχρεωτικά», σε καμία περίπτωση δεν δύναται να οδηγήσει σε άρνηση εκ μέρους της La Pasteria παροχής της εκάστοτε υπηρεσίας την οποία επιθυμείτε να λάβετε από αυτήν και συνδέεται με τα εν λόγω μη υποχρεωτικά προσωπικά δεδομένα.

Πιο συγκεκριμένα, για τη χρήση των ως άνω Ιστοσελίδων και των υπηρεσιών τους ηλεκτρονικής παραγγελίας e-food και Wolt, καθώς και όσων αντίστοιχων ιστοσελίδων υπηρεσιών ηλεκτρονικών παραγγελιών τυχόν μελλοντικά θα συνεργαστούμε για τον ανωτέρω σκοπό εκτέλεσης των παραγγελιών σας, συλλέγονται τα εξής προσωπικά δεδομένα:

α. Ονοματεπώνυμο:

Συλλέγεται απαραιτήτως το ονοματεπώνυμο των επισκεπτών της Ιστοσελίδας μας κατά την συμπλήρωση της φόρμας επικοινωνίας και ιδίως για την εκτέλεση της παραγγελίας που αιτούνται μέσω των ανωτέρω e-food και Wolt, καθώς και όσων αντίστοιχων ιστοσελίδων υπηρεσιών ηλεκτρονικών παραγγελιών τυχόν μελλοντικά θα συνεργαστούμε για τον ανωτέρω σκοπό εκτέλεσης των παραγγελιών σας (προπαρασκευαστικές εργασίες, εκτός της παράδοσης των προϊόντων μας, που γίνεται από το δίκτυο των παραπάνω ιστοσελίδων υπηρεσιών ηλεκτρονικών παραγγελιών), των προϊόντων μας.

β. Κινητό τηλέφωνo ή Σταθερό τηλέφωνο: 

            Η La Pasteria συλλέγει το κινητό ή το σταθερό τηλέφωνο των αιτούντων παραγγελία μέσω των ιστοσελίδων ηλεκτρονικής παραγγελίας e-food και Wolt και όσων αντίστοιχων ιστοσελίδων υπηρεσιών ηλεκτρονικών παραγγελιών τυχόν μελλοντικά θα συνεργαστούμε, αποκλειστικά και μόνο για την εκτέλεση της παραγγελίας τους (προπαρασκευαστικές εργασίες εκτός της παράδοσης της παραγγελίας, που γίνεται από το δίκτυο των παραπάνω ιστοσελίδων υπηρεσιών ηλεκτρονικών παραγγελιών), των προϊόντων μας.

γ.Ταχυδρομική διεύθυνση: 

Η La Pasteria συλλέγει την ταχυδρομική διεύθυνση των αιτούντων παραγγελία μέσω των ιστοσελίδων ηλεκτρονικής παραγγελίας e-food και Wolt  και όσων αντίστοιχων ιστοσελίδων υπηρεσιών ηλεκτρονικών παραγγελιών τυχόν μελλοντικά θα συνεργαστούμε, αποκλειστικά και μόνο για την εκτέλεση της παραγγελίας τους (προπαρασκευαστικές εργασίες εκτός της παράδοσης της παραγγελίας) των προϊόντων μας.

δ. Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email): 

Η La Pasteria συλλέγει το email των επισκεπτών της Ιστοσελίδας μας κατά την συμπλήρωση της ανωτέρω φόρμας επικοινωνίας, καθώς και για τη λήψη νέων, προσφορών και διαφημιστικού περιεχομένου, μέσω emails, για σκοπούς direct marketing ή/και προωθητικών ενεργειών κατόπιν συγκατάθεσής τους, μέσω της εγγραφής στην υπηρεσία newsletter.

ε.  Στοιχεία τιμολόγησης: 

Συλλέγονται στοιχεία τιμολόγησης, όπως για παράδειγμα το ΑΦΜ και η ΔΟΥ για την έκδοση τιμολογίου, ως νόμιμου φορολογικού παραστατικού, εφόσον αυτό ζητηθεί κατά την παραγγελία (αφορά ατομικές επιχειρήσεις).

 1. Πώς συλλέγονται τα προσωπικά δεδομένα:

Συλλέγονται τα προσωπικά σας δεδομένα όταν εκφράζετε το ενδιαφέρον σας για τις υπηρεσίες μας, όταν πραγματοποιείτε αγορές μέσω των υπηρεσιών ηλεκτρονικής παραγγελίας e-food και Wolt  και όσων αντίστοιχων ιστοσελίδων υπηρεσιών ηλεκτρονικών παραγγελιών τυχόν μελλοντικά θα συνεργαστούμε για τον ανωτέρω σκοπό εκτέλεσης των παραγγελιών σας ή μέσω των καταστημάτων μας.

 1. Ποιοι άλλοι είναι αποδέκτες των προσωπικών σας δεδομένων:

Η La Pasteria, ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας, καθορίζει τους ακριβείς σκοπούς συλλογής και επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων και λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα προστασίας τους. Δεν διαβιβάζει τα προσωπικά σας δεδομένα σε κανέναν, παρά μόνο σε εκείνους τους εγκεκριμένους συνεργάτες της, που, δεσμευόμενοι με έγγραφη σύμβαση, είτε ως Υπεύθυνοι Επεξεργασίας, είτε ως Εκτελούντες την Επεξεργασία, υλοποιούν και υποστηρίζουν τις υπηρεσίες που η La Pasteria παρέχει ή παρέχουν στην La Pasteria άλλου είδους υπηρεσίες, όπως π.χ. συνεργάτες που συνδράμουν στην εύρυθμη λειτουργία της Ιστοσελίδας, οι πάροχοι υπηρεσιών τεχνολογίας για την προστασία και την ασφάλεια των ηλεκτρονικών της συστημάτων, οι διαφημιστικές εταιρείες, καθώς και οι συνεργαζόμενες επιχειρήσεις για την εκτέλεση εταιρικών προγραμμάτων και προγραμμάτων ανταμοιβής πελατών, οι εταιρείες που διενεργούν έρευνα ικανοποίησης πελατών.

Επίσης πρόσβαση δύνανται επίσης να αποκτήσουν:

-εξωτερικοί συνεργάτες της La Pasteria που μας παρέχουν λογιστικές ή νομικές υπηρεσίες, συμβουλευτικές υπηρεσίες εν γένει, υπηρεσίες πληροφορικής, μηχανογράφησης, υπηρεσίες ιστοσελίδας, υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας/ιατρού εργασίας κλπ,

-εξωτερικοί συνεργάτες της La Pasteria που παρέχουν υπηρεσίες έρευνας ή/και διαφήμισης, εφόσον έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας,

-Δικηγόροι, δικαστικοί επιμελητές ή άλλα πρόσωπα που είναι αναγκαία για το δικαστικό ή εξώδικο χειρισμό απαιτήσεων της La Pasteria,

-Δημόσιες υπηρεσίες, διοικητικές και δικαστικές αρχές, εποπτεύουσες και ρυθμιστικές αρχές εφόσον αυτό απαιτείται από το νόμο, δικαστική απόφαση ή οποιαδήποτε άλλη πράξη δεσμευτική για την La Pasteria, στο πλαίσιο συμμόρφωσης με εν γένει υποχρεώσεις της από τη νομοθεσία.

 

Οι Τρίτοι επεξεργάζονται τα δεδομένα σας αυστηρά και μόνο για την εξυπηρέτηση του σκοπού για τον οποίο συλλέγονται και λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας προκειμένου αυτά να μην υποστούν οποιαδήποτε παράνομη επεξεργασία

Σε κάθε περίπτωση η La Pasteria δεν θα διαθέσει προς πώληση ή άλλως διαβιβάσει ή δημοσιοποιήσει προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών της Ιστοσελίδας και εν γένει προσωπικά δεδομένα πελατών της, σε τρίτους, εκτός από τους ως άνω αναφερόμενους, χωρίς τη συγκατάθεση του επισκέπτη, πελάτη, με εξαίρεση την εφαρμογή σχετικών νομικών υπαγορεύσεων και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.

Σε κάθε περίπτωση η πρόσβαση προσώπων χωρίς εξουσιοδότηση, συμπεριλαμβανομένων των εργαζόμενων μας, στα προσωπικά σας δεδομένα, απαγορεύεται.

 1. Γιατί χρησιμοποιούμε (επεξεργαζόμαστε) τα προσωπικά σας δεδομένα;

Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για τους παρακάτω σκοπούς:

5.1. Για την πλήρη πρόσβασή σας στις υπηρεσίες, που παρέχονται μέσω της Ιστοσελίδας μας (Φόρμα Επικοινωνίας/newsletters) και ιδίως για τον σκοπό της εκτέλεσης της παραγγελίας των προϊόντων του τιμοκαταλόγου της La Pasteria, δηλαδή για την παροχή των προϊόντων και υπηρεσιών μας προς εσάς.

5.2. Για σκοπούς direct marketing ή/και προωθητικών ενεργειών, όπως παραλαβή από εσάς  emails που στέλνουμε περιοδικά σε όσους έχουν συναινέσει στη λήψη νέων και προσφορών μέσω email. Σε κάθε ενημερωτικό email δίνεται η δυνατότητα στον παραλήπτη να δηλώσει ότι δεν επιθυμεί να λαμβάνει άλλα τέτοια emails (newsletters). Η δυνατότητα αυτή δίνεται, επίσης, μέσω αποστολής σχετικού αιτήματος στο info@lapasteria.gr και μέσω αλλαγής της σχετικής ρύθμισης στον λογαριασμό.

5.3. Για περιπτώσεις που η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι απαραίτητη για τους σκοπούς έννομων συμφερόντων μας ή για σκοπούς συμμόρφωσής μας προς την Νομοθεσία για τα ΠΔ.

5.4. Για σκοπούς συμμόρφωσης της La Pasteria με υποχρεώσεις που επιβάλλονται από τον νόμο, όπως για φορολογικούς σκοπούς, για τη συμμόρφωση με την νομοθεσία για το ηλεκτρονικό εμπόριο.

 1. Πόσο διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Όταν η επεξεργασία επιβάλλεται ως υποχρέωση από διατάξεις της νομοθεσίας, τα προσωπικά σας δεδομένα διατηρούνται για όσο χρονικό διάστημα επιβάλλουν οι σχετικές διατάξεις.

Για τον σκοπό εκτέλεσης της παραγγελίας των προϊόντων της, η La Pasteria θα διατηρεί τα προσωπικά σας δεδομένα καταρχήν για την περίοδο που κρίνεται απολύτως απαραίτητη για την εκτέλεση της παραγγελίας και όπου απαιτείται κατόπιν αιτήματός σας, την έκδοση των σχετικών τιμολογίων (αφορά ατομικές επιχειρήσεις) και σε δεύτερο στάδιο, για την πληρέστερη ικανοποίηση αιτημάτων και τυχόν παραπόνων/καταγγελιών σας, σε σχέση με την εκάστοτε παραγγελία, καθώς και όπου απαιτείται, για τη θεμελίωση, άσκηση, ή/και υποστήριξη νομικών αξιώσεων με βάση αυτή.

Για προωθητικές/διαφημιστικές ενέργειες (marketing activities), τα προσωπικά σας δεδομένα τηρούνται μέχρι την ανάκληση της συγκατάθεσης σας και μέχρι 2έτη, μετά την πάροδο της οποίας διάρκειας θα σάς ζητήσουμε εκ νέου τη συγκατάθεσή σας για τον παραπάνω σκοπό. Το ανωτέρω δικαίωμά σας περί ανάκλησης της όποιας συγκατάθεσής σας για τον ανωτέρω σκοπό μπορείτε να το ασκήσετε οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς σε καμία περίπτωση να επηρεάζεται η παροχή των υπηρεσιών μας προς εσάς και η εκτέλεση των παραγγελιών σας. Η ανάκληση της συγκατάθεσής σας δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεσή σας κατά το χρονικό διάστημα πριν την ανάκλησή της.

Τα στοιχεία που μάς χορηγείτε στα πλαίσια υποβολής ηλεκτρονικών παραγγελιών σας μέσω των καταστημάτων μας και μέσω των ανωτέρω ιστοσελίδων e-food και Wolt ή άλλων αντίστοιχων ιστοσελίδων, που ενδεχομένως θα συνεργαστούμε μελλοντικά για τον σκοπό αυτό, θα διατηρούνται για όσο διάστημα απαιτείται, αποκλειστικά και μόνο για σκοπό εκτέλεσης της παραγγελίας (προπαρασκευαστικές εργασίες, εκτός παράδοσης της παραγγελίας) των προϊόντων μας και της έκδοσης του σχετικού τιμολογίου, εφόσον μάς το ζητάτε κατά την υποβολή της παραγγελίας σας (αφορά ατομικές επιχειρήσεις).

Σε περίπτωση που ανακύψει οποιαδήποτε νομική αξίωση κάποιου πελάτη σε βάρος της La Pasteria, τα στοιχεία του θα διατηρούνται μέχρι να τελεσιδικήσει η σχετική αξίωση.

 1. Εγγυήσεις που λαμβάνονται για την προστασία των προσωπικών δεδομένων:

Όταν μας χορηγείτε τα προσωπικά σας δεδομένα, λαμβάνουμε μέτρα προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι αυτά τηρούνται και διαχειρίζονται με ασφάλεια. Προκειμένου να προστατευθούν τα προσωπικά σας δεδομένα, λαμβάνουμε επαρκή  τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προστασίας τους. Ενημερώνουμε και ελέγχουμε την τεχνολογία ασφαλείας που χρησιμοποιούμε σε διαρκή βάση. Περιορίζουμε την πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα σε εκείνους μόνο τους εργαζόμενους και στα καταστήματα του δικτύου La Pasteria, τα οποία χρειάζεται να γνωρίζουν τα δεδομένα αυτά, προκειμένου να σας παρέχουν τις υπηρεσίες που επιθυμείτε. Επιπλέον, εκπαιδεύουμε όλους τους εργαζόμενους και συνεργάτες μας, ως προς τη σημασία της εμπιστευτικότητας και διατήρησης του απορρήτου και της ασφάλειας των προσωπικών σας δεδομένων. Μεταξύ άλλων, έχουμε εφαρμόσει τα παρακάτω τεχνικά και οργανωτικά μέτρα και διαδικασίες για να προστατεύσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα από οποιαδήποτε απώλεια, αλλοίωση, παράνομη επεξεργασία ή μεταβολή:

-η πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα περιορίζεται μόνο στον αριθμό των εξουσιοδοτημένων ατόμων για τους συγκεκριμένους σκοπούς

- στα συστήματα IT που χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία των δεδομένων διασφαλίζεται η πρόσβαση μόνο από εξουσιοδοτημένα προς τούτο άτομα

- η πρόσβαση στα εν λόγω συστήματα IT παρακολουθείται προκειμένου να εντοπισθεί και αποτραπεί άμεσα η μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση

- χρήση πληροφοριακών συστημάτων και προγραμμάτων για ηλεκτρονικούς υπολογιστές που έχουν εγκατασταθεί κατά τρόπο που ελαχιστοποιεί τη χρήση προσωπικών δεδομένων ή/και δεδομένων εξακρίβωσης ταυτότητας του χρήστη·

-υιοθέτηση επιμέρους διαδικασιών διατήρησης προσωπικών δεδομένων και ασφαλούς διαγραφής/καταστροφής τους·

-περιοδικός έλεγχος (ανά 2ετία) και απενεργοποίηση μη ενεργών λογαριασμών

 1. Τα δικαιώματα των χρηστών/καταναλωτών και ο τρόπος που θα απευθύνουν τα σχετικά αιτήματα προς την La Pasteria:

8.1. Μπορείτε να ασκήσετε ανά πάσα στιγμή τα δικαιώματα που έχετε σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Νομοθεσία για τα προσωπικά δεδομένα, τα οποία είναι τα εξής:

 • Δικαίωμα ενημέρωσης και πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα τα οποία επεξεργαζόμαστε, καθώς και σε πληροφορίες που αφορούν την επεξεργασία τους.
 • Δικαίωμα διόρθωσης ή συμπλήρωσης των προσωπικών σας δεδομένων, δηλαδή το δικαίωμα διόρθωσης τυχόν ανακριβών στοιχείων.
 • Δικαίωμα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων, εκτός εάν η επεξεργασία των δεδομένων αυτών είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση νομικής υποχρέωσης, για λόγους δημόσιου συμφέροντος ή για την άσκηση ή υπεράσπισή μας απέναντι σε νομικές αξιώσεις.
 • Με την ως άνω επιφύλαξη, δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας (αντίρρησης, αντίταξης) των προσωπικών σας δεδομένων.
 • Δικαίωμα φορητότητας, προκειμένου να λάβετε τα προσωπικά σας δεδομένα, τα οποία μας έχετε χορηγήσει με τη συγκατάθεση σας σε δομημένο μορφότυπο (π.χ. CD ή USB drive), ώστε να τα χρησιμοποιήσετε οπουδήποτε αλλού ή να ζητήσετε από την La Pasteria τη διαβίβασή τους σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, εφόσον κάτι τέτοιο είναι τεχνικά εφικτό.
 • Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Ασκώντας το δικαίωμα αυτό έχετε τη δυνατότητα να αντιταχθείτε, εν όλο ή εν μέρει, στην επεξεργασία των δεδομένων σας.

8.2. Στις περιπτώσεις που επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα βασιζόμενοι στη συγκατάθεσή σας, έχετε επίσης το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ή να αλλάξετε το βαθμό συγκατάθεσης που έχετε παραχωρήσει χωρίς αυτό να επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας για το διάστημα πριν την ανάκληση της συγκατάθεσής σας.

Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ή τη χρήση cookies από εμάς ή για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, στέλνοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση info@lapasteria.gr.

 1. Διαβίβαση προσωπικών δεδομένων εκτός της Ε.Ε.:

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει η La Pasteria από εσάς δεν διαβιβάζονται ούτε υπόκεινται σε επεξεργασία εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ο.Χ).

 1. Χρήσηcookies:

Χρησιμοποιούμε cookies (μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στη συσκευή σας κατά την πλοήγησή σας στο διαδίκτυο) για να υποστηρίξουμε την ιστοσελίδα μας, για να παρέχουμε τις διαδικτυακές υπηρεσίες μας και για να συλλέξουμε πληροφορίες. Τα cookies μας επιτρέπουν, μεταξύ άλλων, να αποθηκεύουμε τις προτιμήσεις και τις ρυθμίσεις σας, να παρέχουμε διαφημίσεις με βάση τα ενδιαφέροντά σας και να αναλύουμε πώς λειτουργούν η ιστοσελίδα και οι διαδικτυακές υπηρεσίες μας.

Παρακαλούμε ενημερωθείτε αναλυτικά για την Πολιτική Cookies στο ακόλουθο link https://www.lapasteria.gr/cookies/

 1. Πληροφορίες Έκδοσης – Αλλαγές και Ενημερώσεις:

Η παρούσα Δήλωση ενημερώθηκε τελευταία φορά στις 17/12/2020

H La Pasteria διατηρεί τη δυνατότητα να τροποποιεί και να επικαιροποιεί την παρούσα Δήλωση, είτε εν όλω είτε εν μέρει, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή. Οποιαδήποτε τροποποίηση στην παρούσα θα ισχύει ευθύς αμέσως μόλις η τροποποιημένη Δήλωση αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της. Ταυτόχρονα θα υπάρχει ένδειξη στην ιστοσελίδα που θα επισημαίνει την αλλαγή. Σε κάθε περίπτωση, εφόσον συνεχίζετε να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, αφού έχουν γίνει τροποποιήσεις, σύμφωνα με τα ανωτέρω, θα θεωρείται ότι αποδέχεστε αυτές τις τροποποιήσεις. Εάν δεν συμφωνείτε με τους όρους της παρούσας Δήλωσης όπως δύναται να τροποποιείται, είτε στο σύνολο είτε εν μέρει, πρέπει να παύσετε την χρήση των υπηρεσιών μας. Μπορεί να στέλνουμε περιοδικά email προκειμένου να υπενθυμίζουμε τις αλλαγές και τις ενημερώσεις της παρούσας Δήλωσης αλλά θα πρέπει να ελέγχετε την ιστοσελίδα μας συχνά για να ενημερώνεσθε για την τρέχουσα και ισχύουσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Παρακαλείσθε όπως επισκέπτεσθε ανά τακτικά χρονικά διαστήματα την ιστοσελίδα της La Pasteria «www.lapasteria.gr», προκειμένου να ενημερώνεστε για τυχόν αλλαγές στην παρούσα.

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να υποβάλλετε οποιοδήποτε ερώτημα σχετικά με όρους της παρούσας Δήλωσης παρακαλούμε όπως μας το απευθύνετε είτε μέσω αποστολής email στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@lapasteria.gr είτε τηλεφωνικώς στο τηλέφωνο 216-9392900.

Σε περίπτωση, που η La Pasteria δεν ικανοποιήσει με τον προσήκοντα τρόπο κάποιο αίτημά σας, χωρίς να  αιτιολογήσει επαρκώς την άρνησή της, ή γενικά παραβιάσει τις υποχρεώσεις της σύμφωνα με τη Νομοθεσία για τα ΠΔ, δικαιούστε να υποβάλετε Καταγγελία ή άλλο παράπονο στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr), τηλέφωνο:2106475600, fax:2106475628, email: contact@dpa.gr.