Ενημέρωση για την Επεξεργασία Προσωπικών δεδομένων που αφορούν στους υποβάλλοντες αίτηση πρόσληψης / βιογραφικό σημείωμα

Η χρήση της παρούσας αίτησης χρησιμοποιείται από τον Όμιλο Εστίασης Goody’s|everest και υπόκειται στους αναφερόμενους στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων καθώς και στους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις ειδικά όσον αφορά στην υποβολή αίτησης πρόσληψης μέσω αυτού. Έχετε τη δυνατότητα να υποβάλετε μία αίτηση πρόσληψης μέσω του Ιστότοπου είτε μέσω e-mail, είτε συμπληρώνοντας το έντυπο πρόσληψης μέσω του Γραφείου Επιλογής (Ερμού 6) όπως επίσης και να υποβάλετε συνοδευτικά ηλεκτρονικά ή φυσικά έγγραφα και βιογραφικά σημειώματα.

Παρακαλώ σημειώσατε ότι με την οικειοθελή κατά τον τρόπο αυτό υποβολή προσωπικών δεδομένων και πληροφοριών συναινείτε στην αποθήκευση, χρήση, επεξεργασία και διαβίβαση των δεδομένων αυτών για τους σκοπούς επιλογής και στελέχωσης θέσεων εργασίας στον Όμιλο Εστίασης Goody’s | everest καθώς και στις θυγατρικές, συγγενείς ή συνδεδεμένες εταιρίες ή και σε δικαιοδόχους (franchisees).

Παρακαλούμε όπως κατά την υποβολή της αίτησης και των σχετικών εγγράφων μην κοινοποιείτε ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν, όπως αυτά ορίζονται από τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων ΕΕ 2016/679 (εφεξής θα καλείτε «ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ»).

Σκοπός της επεξεργασίας είναι η αρχική εκτίμηση της αιτήσεως, ο έλεγχος αυτής, η επιλογή του υποψηφίου και η εξέταση της ενδεχόμενης πρόσληψης, αλλά και η επανεκτίμηση αυτής σε ύστερο χρόνο. Πριν την πρόσληψή σας, εφόσον χρειαστεί να αποκαλύψουμε πληροφορίες σε τρίτο πρόσωπο, δεν θα προβούμε στην αποκάλυψη αυτή χωρίς προηγουμένως να σας ενημερώσουμε, εκτός εάν τέτοια αποκάλυψη απαιτείται από το νόμο, και με την εξαίρεση της αποκάλυψης, η οποία λαμβάνει χώρα προς επιβεβαίωση των συστάσεων που αναφέρετε στην αίτησή σας και στην οποία ρητώς συναινείτε.

Με την υποβολή αιτήσεως συναινείτε στην διαβίβαση και επεξεργασία των δεδομένων σας από εταιρείες του Ομίλου Εστίασης Goody’s|everest και τις θυγατρικές, συγγενείς ή συνδεδεμένες εταιρείες) εάν θεωρηθεί ότι μπορεί να υπάρχουν άλλες κατάλληλες θέσεις εργασίας εντός του Ομίλου. Οι εταιρείες αυτές μπορεί να είναι εγκατεστημένες σε διαφορετικές χώρες, που υπάγονται σε διαφορετική νομοθεσία με διαφορετικούς βαθμούς προστασίας δεδομένων. Η ETAIΡΕΙΑ λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για τη διατήρηση της ασφάλειας των προσωπικών πληροφοριών σας τόσο κατά τη διαβίβαση αυτών, όσο και κατά την επεξεργασία τους στον τόπο λήψης.

Μόλις ένας υποψήφιος προσληφθεί στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ, θα καταρτίσουμε ένα φάκελο σχετικά με την εργασία του. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο φάκελο αυτό θα διατηρηθούν ασφαλείς και θα χρησιμοποιηθούν μόνο για σκοπούς που σχετίζονται ευθέως με την εργασία του ατόμου αυτού. Μόλις λυθεί ή λήξει η απασχόληση από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα διατηρήσουμε το φάκελο σύμφωνα με τις απαιτήσεις της πολιτικής διατήρησης αρχείων της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και στη συνέχεια θα τον καταστρέψουμε με ασφάλειας και εχεμύθεια.

Τα προσωπικά δεδομένα των υποψηφίων που δεν προσληφθούν διατηρούνται για μία περίοδο έξι (6) μηνών, εφόσον πρόκειται για θέση σε καταστήματα των εμπορικών σημάτων που διαχειρίζεται ο Όμιλος και δύο (2) έτη, εφόσον πρόκειται για θέση σε διοικητική διεύθυνση του Ομίλου μετά την υποβολή τους με σκοπό την επανεκτίμηση της αιτήσεως για την ίδια ή άλλη κατάλληλη θέση εργασίας. Μετά την πάροδο του διαστήματος αυτού τα δεδομένα καταστρέφονται/διαγράφονται με οριστικό τρόπο.

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ασκήσετε τα δικαιώματα που προβλέπει ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος ενημέρωσης και πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής (δικαίωμα στην λήθη), περιορισμού της επεξεργασίας, φορητότητας και του δικαιώματος αντίρρησης ως προς την επεξεργασία.

Τα δικαιώματα αυτά ασκούνται με την αποστολή επιστολής στην διεύθυνση estiasis-hr@vivartia.com ή ηλεκτρονικό μήνυμα στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων dpo@vivartia.com, δωρεάν εκτός αν επαναλαμβάνονται συχνά και έχουν για εμάς διοικητικό κόστος, οπότε θα επιβαρυνθείτε με το σχετικό κόστος.

Εφόσον ασκήσετε οποιαδήποτε από τα δικαιώματά σας αυτά, θα λάβουμε κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίηση του αιτήματός σας εντός τριάντα (30) ημερών από τη λήψη του σχετικού αιτήματος, αφού σας ενημερώσουμε είτε για την ικανοποίησή του, είτε για τους λόγους που εμποδίζουν την ικανοποίησή του.

Επίσης, διατηρείτε πάντα το δικαίωμα να απευθυνθείτε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η οποία μπορεί να δεχθεί και την υποβολή σχετικών παραπόνων είτε σε γραπτή μορφή στο πρωτόκολλό της (Κηφισίας 1- 3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα) είτε ηλεκτρονικά (www.dpa.gr).